RESMÎ GAZETE DERLEMELERİ 13. SAYI

14 EKİM 2019 TARİHLERİ İLE 28 EKİM 2019 TARİHLERİ ARASINDA T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN VE EKONOMİ HABERİ NİTELİĞİNDEKİ HUKUKİ GELİŞMELER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığının “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle KDV istisnasının geçerli olduğu bazı uygulamalarda değişiklik yapıldı.

Buna göre, belediyeler ve il özel idareleriyle bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılacak minibüslerin yatırım teşvik belgesine istinaden alımında KDV istisnası uygulanacak.

Ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleriyle KDV istisnası kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin Ar-Ge ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi, ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin KDV istisnası kapsamında değerlendirilecek.

Konut ve iş yeri teslimlerinde alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferlerinin “Türkiye’ye getirilen döviz” olarak kabul edilmesine yönelik şartlar da düzenlendi.

Bu kapsamda, söz konu işlemlerde yapılan döviz transferlerinin ülkeye getirilen döviz olarak kabul edilmesi için transfere ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi ya da dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri içeren bir muvafakatname verilmesi gerekecek.


TCMB MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI KÂR VE ZARARA KATILMA ORANLARI DÜZENLEMESİ

TCMB tarafından “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ”de yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik kapsamında, kredi faiz oranları ve sağlanacak diğer menfaatler bölümünde yer alan maddelerde düzenleme yapılarak, üye iş yeri komisyon oranlarına üst sınır getirildi.

Bu kapsamda bankalarca, reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile üye iş yeri komisyonu hariç faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenecek.

Daha önce bankalar tarafından herhangi bir üst sınır olmadan serbestçe belirlenen üye iş yeri komisyon oranlarına ilişkin tebliğe yeni bir madde de eklendi. Söz konusu madde tebliğde şu şekilde yer aldı:

“Mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye iş yerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye iş yerine uygulanacak komisyon oranı yüzde 1,60’ı geçemez. Taksitli mal ve hizmet alımlarında söz konusu azami oran her bir ilave taksit için azami 0,89 puan artırılarak uygulanır. İşlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılmaması halinde, söz konusu azami komisyon oranları, aylık yüzde 1,60’lık oran ve işlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşürülür.”

Tebliğ, 1 Kasım 2019’da yürürlüğe girecek.


VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

E-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürüldü. Vergisel açıdan kritik sektör ve mükellef grupları zorunlu olarak kapsama alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, e-Belge ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olacak mükellef gruplarının kapsamı genişletildi. e-Gider Pusulası, e-Dekont, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Sigorta Poliçesi ve e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi oluşturuldu. e-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürüldü. Vergisel açıdan kritik sektör ve mükellef grupları zorunlu olarak kapsama dahil edildi.

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler, aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve mücbir sebepler haricinde tüm faturalarını elektronik ortamda düzenleyecek.

e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçecek. e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmamakla birlikte, vergiler dahil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5 bin lirayı, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30 bin lirayı aşması halinde faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı portal aracılığıyla düzenlenecek.

Tüm serbest meslek erbapları 2020 yılı haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenleyecek.

Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticaretini yapan tüccar ve komisyoncular 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olacak.

Yapılan değişiklikle adres değişikliğinde nakil işlemleri de kolaylaştırıldı.

İş yeri adres değişikliğinde vergi dairesi nakil işlemlerine ait süreçler ise kısaltılarak kolaylaştırıldı. Adresini değiştiren mükelleflerin yeni vergi dairesine müracaat etmesi yeterli olacak, yeni vergi dairesince işlemlerin tamamlanmasıyla eski vergi dairesine ilişkin terk işlemleri elektronik sistemler aracılığı ile otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Öte yandan bugün yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğlerle de e-Tebligat uygulaması artık Vergi Denetim Kurulu tarafından da kullanılabilecek ve vergi müfettişlerince gerçekleştirilen inceleme süreçlerine ait tebligat işlemleri de elektronik ortama taşınacak.

Söz konusu düzenlemelerle mükelleflerin işlem süreçlerine ilişkin maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılmasına, çevrenin korunmasına yönelik katkılar sunulmasına ve vergi idaresinin elektronik ortamda kayıt dışı ekonomiyle etkin bir şekilde mücadele etmesine imkan sağlanacak.


KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 2020 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla 2020 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkartmalarını sağlayacak strateji ve yöntemler belirlendi.

Buna göre, kamu teşebbüsleri tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alacak ve etkin bir insan kaynakları politikası izlenecek.

Atıl durumda olan gayrimenkuller, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla satış, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle, rayiç bedel esas alınarak değerlendirilecek.

Üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek ham madde miktarı ve fiyatıyla üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, programda yer alan hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecek.

Faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına gereken önem verilecek. Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla, üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim altyapısıyla organizasyon yapıları gözden geçirilecek.

Kamu teşebbüsleri ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle mükellef olacak. Cari açığın azaltılmasını teminen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak.

Kamu teşebbüsleri, ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini, asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle mükellef olacak. Cari açığın azaltılmasını teminen yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak.

Öte yandan, KİT’lerin gelecek yıl için mali hedefleri belirlendi. KİT’lerin 2020’de toplam 24,4 milyar liralık yatırım yapması öngörülüyor.

En yüksek yatırımı 8,5 milyar liraylaTCDD yapacak. TCDD’yi 5 milyar lirayla BOTAŞ, 4 milyar lirayla TEİAŞ takip edecek.

KİT’lerin 2020 yılı mali hedefleri (bin lira) şöyle:

Kamu teşebbüsleri Yatırım Borçlanma gereği Faiz dışı fazla
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Tabi kamu teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar
Makina ve Kimva Endüstrisi Kurumu (MKEK) 175.000 154.083 -175.583
Eti Maden İsletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN) 550.000 346.739 -361.739
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 143.840 1.240.836 32.659
Türkive Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 96.150 465.591 463.764
Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) 1.193.968 -3.249.444 3.375.044
Türkive Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 4.000.000 -1.018.401 1.126.593
Türkive Petrolleri AO (TPAO) 2.534.882 -1.741.858 2.275.911
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) 5.000.000 4.195.220 -3.972.325
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 36.125 183.355 649.780
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 7.350 1.554.172 -415.272
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 160.000 190.214 22.286
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) 66.000 70.448 -70.448
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) 32.134 -68.774 -16.140
 TCDD 8.452.258 12.425.433 -3.839.217
Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) 39.769 -108.670 107.523
Türkiye Demiryolu Makinalan Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ) 4.000 99.252 -104.002
Türkive Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) 8.000 -149.603 149.603
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 587.260 459.185 -554.795
Kıvı Emniveti Genel Müdürlüğü (KEGM) 110.000 -62.320 -43.188
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) 500.000 595.009 -645.009
Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) 19.936 10.534 -2.034
TCDD Taşımacılık AŞ 600.000 2.195.025 -958.304
4046 Sayılı Kanuna tabi oIup sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşlar
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ (TDİ) 2.189 -19.547 14.047
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 105.001 2.293.936 -1.697.440
Sümer Holding AŞ 157 29.701 951
Genel Toplam 24.424.019 20.090.116 -4.637.335

KAYNAKÇA:

https://www.resmigazete.gov.tr

https://www.aa.com.tr

https://www.bloomberght.com