RESMÎ GAZETE DERLEMELERİ 10. SAYI

2 EYLÜL 2019 İLE 16 EYLÜL 2019 TARİHLERİ ARASINDA T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN VE EKONOMİ HABERİ NİTELİĞİNDEKİ HUKUKİ GELİŞMELER

FAİZSİZ BANKACILIK İLKE VE STANDARTLARINA UYUMA İLİŞKİN TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK) hazırlanan “Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK söz konusu tebliğ ile komitelere atama ve komitenin çalışma esaslarını belirledi.

Tebliğ ile müşterilerine finansman sağlayan kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun şekilde faaliyet göstermek üzere oluşturacakları yapı ve süreçlere ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor. Tebliğ, söz konusu bankaları, faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla bünyesinde bir danışma komitesi tesis etmekle yükümlü kılınıyor.

Tebliğ’de belirtilen esaslara göre, danışma komitesi en az üç üyeden oluşacak ve üyelerin görev süreleri üç yıl olacak. Danışma komitesi üyelerinin, asgari üçte ikisinin, ilahiyat veya dengi alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya faizsiz finans alanında yüksek lisans ya da doktora derecesine sahip olmanın yanı sıra, faizsiz finans alanında en az üç yıl mesleki deneyime sahip olması zorunlu kılınacak. Kurul, gerekli görmesi halinde üyelerin tamamı için bu şartları aramaya yetkili olacak.

Danışma Komitesi, “faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile bunların uygulanması hakkında bankaya münhasır kararlar almak; banka içi düzenlemeleri faizsiz finans ilke ve standartlarına uyum çerçevesinde incelemek; bankanın ürün ve hizmetlerine ilişkin standart sözleşmeleri ile eklerini faizsiz bankacılık ilke ve standartları açısından değerlendirmek ve onaylamak; aldığı kararları içeren periyodik raporları Danışma Kuruluna sunmak; bankaya ve konsolidasyona tabi ortaklıklarına hukuk, denetim ve ilgili diğer alanlarda hizmet sunan kişi ve kuruluşlara faizsiz bankacılık ilke ve standartları konusunda görüş bildirmek; bankanın yıllık faaliyet raporunda yer almak üzere, danışma komitesinin dönem içi faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve banka faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğuna ilişkin değerlendirmede bulunmakla ve bankalar, danışma komitesi üyelerinin görevlerini yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelere erişimini sağlayacak tedbirleri almak”la yükümlü olacak.

Danışma Komitesi, Danışma Kurulu tarafından belirlenen ilke ve standartlara ve alınan genel nitelikli kararlara aykırı kararlar alamayacak.

FİNANSAL SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BDDK’nın “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik”inde değişiklikler içeren yeni yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklik kapsamında yönetmeliğin, amaç, dayanak ve tanım bölümlerinde yer alan maddelerde değişikliğe gidildi. Düzenleme ile “Alacaklı kuruluşlar” tanımına “borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yurt dışında kurulu bankalar ve finansal kuruluşlar, Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan çok taraflı bankalar ve kuruluşlar, alacak tahsiline yönelik olarak bu alacaklılar tarafından kurulacak özel amaçlı şirketler ile aynı amaçla Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları” eklendi.

Yönetmeliğin “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları”na ilişkin hükümlerin belirlendiği maddede de değişiklik yapıldı. Buna göre “Alacaklar, Birlik tarafından Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin görüşleri de alınmak suretiyle hazırlanacak çerçeve anlaşmaları kapsamında ve bu anlaşmaların Kurul tarafından onaylandığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine bağlanmak şartıyla yeniden yapılandırılabilir. İki yıllık süreyi uzatmaya Kurul yetkilidir.” maddesi yeni yönetmelikte şöyle değişti:

“Alacaklar, Birlik tarafından Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin görüşleri de alınarak hazırlanan çerçeve anlaşmaları kapsamında ve bu anlaşmaların Kurul tarafından onaylanmasını takiben finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine bağlanmak suretiyle yeniden yapılandırılabilir.”

YEREL ÇEŞİTLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI, ÜRETİLMESİ VE PAZARLAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığının “Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Türkiye’deki tarla, bağ-bahçe ve diğer bitki türlerine ait yerel çeşitlerin korunmasını sağlamak amaçlanıyor. Bu kapsamda, yerel bitkilerin genetik erozyonlarını engellemek amacıyla çeşitlerin kayıt altına alınması, tohumluklarının çoğaltımı, pazarlanması, idamesi ve sürdürülebilir kullanımıyla ilgili kurallar getirerek, ticareti yapılacak yerel çeşit tohumluklarının üretimiyle bunların piyasaya arzı ve bu konudaki denetimlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, kayıt altına alınmış yerel çeşitlerle ilgili işlemler bakanlığın izin ve denetimi altında gerçekleştirilecek. Yerel tohumlar “kamu malı” sayılacak.

Menşe bölgesinde olmak şartıyla gerçek kişilerin ihtiyaç miktarları kadar tohumluk üretimi ve kendi aralarındaki tohum takasında bakanlığın izni aranmayacak.

Yerel çeşitlerin tescil başvurusu sadece bakanlığa ait araştırma enstitülerince yapılacak.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğle LED ampullerin ithalatında yürütülecek gözetime ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, söz konusu ampullerin ithalatında kilogram başına 14 dolara kadar gözetim devrede olacak.

Tebliğlerle, oyuncak bebek arabaları, skuter, oyuncak silahlar ile plastik ürünlerin ithalatında yürütülecek gözetime ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, aralarında oyuncak bebek arabaları, skuter, oyuncak silahın da bulunduğu ürünlerin ithalatında ton başına 5 bin dolar ile 30 bin dolar arasında değişen gözetim uygulanacak.

Öte yandan plastik ürünlerin ithalatında ise ton başına 3 bin 200 dolara kadar gözetim devrede olacak.

Söz konusu ürünler ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilecek.

Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinden elektronik imzayla yapılacak.

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı ay olacak.

Oyuncak bebek arabaları, skuter, oyuncak silahların da aralarında olduğu ürünlere ilişkin gözetim uygulaması bugünden itibaren, plastik ürünlere ilişkin gözetim uygulaması ise 30 gün sonra yürürlüğe girecek. 

BAZI YATIRIMLARA VERİLECEK DEVLET DESTEĞİ

İstanbul, Bursa, Adana ve Ankara’da yapılacak toplam tutarı 14 milyar TL olan 5 yatırıma proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanlığın konu ile ilgili kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul’da yapılacak olan İnsansız Hava Araçları ve Akıllı Sistemler Üretim Tesisi yatırımına 600 milyon TL, Bursa’da yapılacak olan Makine, Otomotiv, Ulaştırma ve Enerji Sektörlerine Yönelik Yüksek Vasıflı Çeliklerden ve Süper Alaşımlı Malzemelerden Dövme Ürünleri Üretim Tesisi yatırımına 852,2 milyon TL, Adana’da yapılacak olan Polipropilen Üretim Tesisi Yatırımına 8 milyar 225,1 milyon TL, Ankara’da yapılacak Olan Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi yatırımına 1 milyar 991,0 milyon TL ve Ankara’da yapılacak olan Rüzgâr Tüneli Tesisi Yatırımına 1 milyar 427,0 milyon TL proje bazlı devlet yardımı desteği sağlanacak.

POLİPROPİLEN ÜRETİM TESİSLERİNDEKİ PROPİLEN ÜRETİMİNDE KULLANILAN PROPAN TESLİMLERİNDE UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Sıvılaştırılmış propanın, propilen üretiminde kullanılmak amacıyla alınması halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanmayacak.

Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Tutarının Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, sıvılaştırılmış propanın, propilen üretiminde kullanılmak için tesliminde ÖTV tutarı sıfır olacak.

Uygulama ekim ayı başından itibaren yürürlüğe girecek.

PROPAN NEDİR?

LPG içeriğinde bulunan Propan, düşük sıcaklıklarda da rahatlıkla buharlaşabildiği için sıvı fazdan gaz fazına kolaylıkla geçebilir. LPG için normal sıcaklıklarda % 25-30 Propan oranı yeterli olurken, kış mevsimine özel olarak Propan oranının % 50 seviyelerine yükseltilmesi ile buharlaşabilme özelliğinden faydalanarak LPG’nin soğuk hava koşullarında da yüksek performans verebilmesi sağlanır.

POLİPROPİLEN NEDİR?

Otomotiv sanayinde kullanılan parçalardan, tekstil ve gıda paketlemesine değin oldukça geniş kullanım alanı bulunan termoplastik bir polimerdir. Monomer propilenin polimer hale getirilmesi ile elde edilen polipropilen kimyasal solventlere (asit ve bazlar) karşı aşırı derecede dirençlidir.
Polipropilen (PP) ya da polipropen ambalaj ve etiketleme, tekstil (örneğin halat, termal iç çamaşırı ve halı), kırtasiye, plastik parçalar ve yeniden kullanılabilir kap çeşitleri, laboratuvar ekipmanı, hoparlör, otomotiv parçaları ve polimer banknotlar gibi birçok uygulamada kullanılan bir termoplastik polimerdir. Propilen monomerinden elde edilen polipropilen çoğu solvent, baz ve aside karşı dayanıklı ve alışılmadık şekilde dirençli bir polimerdir.

KAYNAKÇA:

http://www.resmigazete.gov.tr/

https://www.bloomberght.com/bddk-dan-faizsiz-bankacilik-ilke-ve-standartlarina-uyuma-iliskin-teblig-2232804

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bddkdan-borclarin-yapilandirilmasi-yonetmeliginde-degisiklik-41329239

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tohumluklara-yerel-cesit-logosu-geliyor/1571586

bloomberght.com/propilen-uretimi-icin-propan-aliminda-otv-sifirlandi-2232843