RESMÎ GAZETE DERLEMELERİ 8. SAYI

5 AĞUSTOS 2019 İLE 19 AĞUSTOS 2019 TARİHLERİ ARASINDA T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN VE EKONOMİ HABERİ NİTELİĞİNDEKİ HUKUKİ GELİŞMELER

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği, 6 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık, kurum ve kuruluşların veya yönetici şirketin başvurusuna istinaden veya resen yer seçimi etüdü yapmak suretiyle karma/ihtisas endüstri bölgelerinin kurulması önerisinde bulunabilecek.

Endüstri bölgesi ilanına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının Resmî Gazete’de yayımlanması ile endüstri bölgesi alanı kesinleşecek. Bölge sınırları dışında kalan ancak trafo, yol bağlantısı gibi altyapı için gerekli olan araziler de Cumhurbaşkanı kararına istinaden endüstri bölgesi alanına dâhil edilebilecek.

Endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlar yatırım için gerekli olan sosyal, idari, lojistik, ticari vb. faaliyetler haricinde hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamayacak.

Yerli ve/veya yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu üzerine önerilen alanların, Cumhurbaşkanınca özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmesine karar verilebilecek.

ÇED mevzuatı uyarınca “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararının alınmasının ardından; alanın, Cumhurbaşkanı kararı ile özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmesine karar verilecek.

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumunca, iş deneyim belgelerine ilişkin hususlarda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ve teminat süresinin bitiminden önce ölmesi veya iflası durumunda, tüzel kişiliğin kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunması koşuluyla işi yürütebilmesi mümkün olacak. 

Yüklenicisinin ortak girişim olduğu işlerde, tüzel kişi pilot veya koordinatör ortak tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan iş deneyim belgesi sahibi ortağın, sözleşmenin yürütülmesi sırasında ölümü veya iflası durumunda, ilgili ortak tarafından (pilot veya koordinatör) kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulması halinde sözleşmeye devam edilebilecek. 

İlgili ortak tarafından kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulamazsa diğer ortaklarca yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulması ve idarenin uygun görmesi halinde, teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek iş sürdürülebilecek. 

İlgili ortak tarafından kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulamaması veya diğer ortaklar tarafından yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda, sözleşme feshedilmek şartıyla hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatlar iade edilecek. 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, canlı bitkiler, çelikler, daldırmalar, mantar miselleri, kesme çiçek ve çiçek tomurcuklarını ithal etmek isteyenler, gerekli bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen merkezlere kaydettirecek. 

Gümrük beyannamesi kapsamında brüt 5 kilogram veya daha az miktarda ithal edilecek ürünler için kayıt uygulaması yapılmayacak.

Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru formu tam ve usulüne uygun şekilde doldurulacak ve istenen belgelerle eksiksiz şekilde kayıt merkezlerinden birine iletilecek. Kayıt belgesi başvuruları, en geç 10 iş günü içinde sonuçlandırılacak.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, kayıt belgesindeki kıymet veya miktarı toplam yüzde 5’ten az oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemeyecek.

İSTANBUL HAVALİMANININ ULUSLARARASI GİRİŞ-ÇIKIŞLARA AÇIK DAİMİ HAVA HUDUT KAPISI OLARAK TESPİTİNE DAİR KARAR

İstanbul Havalimanı’nın, uluslararası giriş-çıkışlara açıkdaimi hava hudut kapısı olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı’nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.

BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ HAKKINDAKİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR

Sigarada asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı, yüzde 34.7 oranında 0.2895 TL’den 0.3899 TL’ye yükseltildi. Yani paket başına vergi tutarı, 5.79 TL’den 7.79 TL’ye çıktı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ÖTV (III) sayılı listede yer alan sigara ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarında değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararına göre, sigarada 0.4539 TL olan maktu ÖTV tutarı ile %67 olan ÖTV oranı değiştirilmedi.

ÖTV (III) sayılı listede yer alan “diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları” ile “enfiye ve çiğnemeye mahsus” tütünün asgari maktu ÖTV tutarı da 0.2895 TL’den 0.3899 TL’ye çıkarıldı.

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bağımsız denetim raporlarına tabi kredi sınırı 500 milyon liradan 100 milyon liraya düşürüldü.

BDDK’nın Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil 100 milyon lira ve üzerinde olan banka ve finansal kuruluşlar dışındaki kredi müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında ilave belgeler istenecek.

Söz konusu kredi sınırı daha önceki yönetmelikte 500 milyon lira olarak belirlenmişti.

Bu değişiklik ile bankalara detaylı finansal bilgi temin etmekle yükümlü kılınan reel sektör firmalarının kapsamının genişletileceği, mali şeffaflığın artırılacağı ve bankaların firmalara ait güncel verilere erişim imkanının kolaylaştırılacağı vurgulanmıştı.

KAMU BİNALARINDA ENERJİ TASARRUFU İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ

Kamu binalarında enerji tasarrufuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 2020-2023 dönemi tasarruf hedefinin gerçekleştirilmesi, uygulanacak enerji verimliliği önlemlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaların takip edilerek azami tasarruf sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi Uygulama Rehberi” bakanlığın internet sitesinde yayımlancak.

Yıllık toplam enerji tüketimi 250 ton eşdeğer petrol veya toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde bulunan kamu binalarında 2023 sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJELERİ İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ

Nükleer güç santrali projelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, artan elektrik enerjisi talebinin karşılanarak enerji arz güvenliğinin sağlanması, ithal enerji kaynaklarına bağımlılığın azaltılarak cari açığın düşürülmesi ve kaynak çeşitliliğinin artırılması için nükleer güç santrali projelerinin başarılı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor.

Bu çerçevede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen nükleer güç santrali projelerinin gecikmeye mahal vermeksizin tamamlanabilmesi ve nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla daha etkin bir şekilde kullanılmasını teminen, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen iş ve işlemler hızla sonuçlandırılacak. İhtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık titizlikle sağlanarak üstlenilen görev ve sorumlulukların zamanında yerine getirilmesine özen gösterilecek.

KAYNAKÇA:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190806-1.htm

https://www.gidahatti.com/endustri-bolgeleri-yonetmeligi-yenilendi-154121/

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190808-6.htm

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kamu-ihale-mevzuatinda-duzenleme-41296718

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809-5.htm

https://www.dunya.com/ekonomi/ithalatta-gozetim-uygulamasi-basliyor-haberi-451690

20190815-10.pdf erişimi için tıklayın

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istanbul-havalimani-daimi-hava-hudut-kapisi-olarak-ilan-edildi/1556802

20190815-16.pdf erişimi için tıklayın

https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/sigaraya-zammi-gerceklesebilir-sigarada-asgari-maktu-vergi-tutari-artti-5283692/

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190816-2.htm

https://www.bloomberght.com/bankalarin-kredi-islemlerine-iliskin-yonetmelikte-degisiklik-yapildi-2230681

20190816-10.pdf erişimi için tıklayın

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kamu-binalari-icin-enerji-tasarrufu-genelgesi/1557633

20190816-9.pdf erişimi için tıklayın

https://www.bloomberght.com/cumhurbaskanligi-ndan-nukleer-guc-santrali-projelerine-iliskin-genelge-2230759