RESMÎ GAZETE DERLEMELERİ 7. SAYI

29 TEMMUZ 2019 İLE 5 AĞUSTOS 2019 TARİHLERİ ARASINDA T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN VE EKONOMİ HABERİ NİTELİĞİNDEKİ HUKUKİ GELİŞMELER

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

Türkiye Barolar Birliğince hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bununla, 31 Aralık 2017’te yürürlüğe giren tarifede bazı değişiklikler yapıldı.

Toplam 15 dosyaya kadar açılan seri davalarda her dosya için ayrı avukatlık ücretinin alındığı tarifede toplam dosya sayısı 12’ye düşürüldü. Toplamda 60 dosyaya kadar açılan seri davalarda, her dosya için ayrı ayrı alınan yüzde 60’lık avukatlık ücreti oranı yüzde 50 olarak yeniden belirlendi.

Tarifeye göre ayrıca toplamda 150 dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı alınan yüzde 50’lik avukatlık ücreti oranı yüzde 40’a, toplamda 150’den fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin yüzde 30’u oranında alınan avukatlık ücreti oranı yüzde 25’e indirildi.

Tarife değişikliği ile birlikte seri davalardaki avukatlık ücreti yaklaşık %20 oranında düşürülmüş oldu.


RADYO, TELEVİZYON VE İSTEĞE BAĞLI YAYINLARIN İNTERNET ORTAMINDAN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK

RTÜK; radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumu hakkında yönetmeliğini yayımladı.

Yeni yönetmelikle, internet üzerinden yayın yapan medya kuruluşları da RTÜK denetlemesi kapsamına alındı. 

Yönetmelik, Türkiye’de yayın yapan yurtdışı merkezli kuruluşları da kapsıyor. Artık tüm internet yayıncıları RTÜK’e başvurmak ve yayın lisansı almak zorunda olacak. Abonelik karşılığı hizmet veren yayıncılar önce abonelik tarifelerini RTÜK onayına sunacak, ardından da yıllık satışlarının binde beşini üst kurula ödeyecek. İnternet üzerinden yayın lisansı olmayanlar hakkında içeriğin kaldırılması ya da erişimin engellenmesi kararı verilecek.

Yönetmelik Youtube ve Netflix gibi uluslar arası sanal medya kuruluşlarını da kapsıyor. Bu kuruluşlar resmi olarak Türkiye pazarında yokmuş gibi görünseler de aktif olarak Türkiye içerisinden içerik üreticisi ve tüketiciye sahipler. RTÜK tarafından getirilen bu yönetmelik medya bağımsızlığı ve sansür konularında yankı uyandırsa da ekonomik gücü ve Türkiye ile etkileşimi yüksek olan bu kuruluşların iktisadi sonuçları da söz konusu olabilir.


BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31/12/2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.

Geçici 90’ıncı madde kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 19/7/2019 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/12/2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) 31/12/2019 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkün olacak.


KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine yönelik usul ve esasları içeren tebliğle, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususlar belirlendi.

Buna göre, tarımsal ürünlerle tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik tesis yatırımları, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılan sera yatırımları, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının arasında bulunduğu konular, hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Sert kabuklu meyveler hariç, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleriyle yurt dışında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında bulunmayacak.

Büyükbaş ve küçükbaş mezbahası konusunda kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon başvuruları dışındaki başvurular kabul edilmezken, kanatlı kombinası konusunda sadece yeni tesis kapsamında başvuru yapılabilecek.

Çay ve fındık konusunda sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerden başvuru alınacak. Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Yatırımcılar tebliğ kapsamında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusu yapabilecek. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birliklerin tüzel kişilik olarak proje başvurusunda bulunmaları, üyelerinin veya ortaklarının tüzel kişilik veya bireysel olarak farklı yatırım konularında başvuru yapmasına engel teşkil etmeyecek.

Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler veya tüzel kişilerin ekonomik yatırım konularında başvuruda bulunması halinde hibeye esas proje tutarı, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 2 milyon 500 bin lira, tamamlama olan başvurularda 1 milyon 750 bin lira ve kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon olan başvurularda 1 milyon 250 bin lira üst limitini geçemeyecek.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında da hibeye esas proje tutarı 500 bin liraya kadar olabilecek. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 50 bin lira olacak.

Proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Diğer yüzde 50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin edecek.


VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Bakanlık, bu yıl açıklanacağı kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların ilanını, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 26 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 10-24 Eylül tarihlerinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapacak.

Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.

Bu gelişmelerin yanında geçtiğimiz günlerde ekonomi yönetiminden vergi affı gelebilir açıklaması da yapıldı. Vergi borcunu ödemeyenler bu tebliğ ile bir yandan cezalandırılırken diğer yandan af uygulamalarıyla ödüllendiriliyor. Olan yine vergisini zamanında ödeyen sorumlu vatandaşa oluyor.


KAYNAKÇA:

Reklam