RESMÎ GAZETE DERLEMELERİ 4. SAYI

8 TEMMUZ 2019 İLE 15 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN VE EKONOMİ HABERİ NİTELİĞİNDEKİ HUKUKİ GELİŞMELER


SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

8 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile birlikte; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Bu değişikliğe göre Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında yapılan patent ve markaya ilişkin başvuru sürecinde istenen noter onaylı imza beyanı ve sirküleri kaldırılarak süreç kolaylaştırıldı.

8 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de devlet içerisindeki bürokratik süreci azaltan tek gelişme Sınai Mülkiyet Kanunuyla sınırlı kalmadı. Dijital Türkiye hedefi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Yardımcılığının başkanlığında yürütülen çalışmalar ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde de değişiklik öngören düzenlemeler yayımlandı. Bu doğrultuda çeşitli alanlarda iş, burs, izin, lisans, ruhsat ile yeterlik, yetki, faaliyet belgesi gibi başvuruların tümüyle E-Devletüzerinden yapılmasına imkan sağlayan ve fiziki olarak istenen belgeleri azaltan düzenlemeler mevzuat paketi haline getirildi.


KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLERİ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Üniversite mezunu gençlere yönelik hibe desteğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararın amacı; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu genç nüfusun kırsal alanda istihdamına katkı sağlamak, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alanda tarımsal yapan mevcut işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımları desteklemek olarak belirtilmiştir.

Karar ile 2019-2020 yılları için Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illeri pilot bölge olarak seçildi.

Karar kapsamında; hayvansal üretim,bitkisel üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler hibe desteği ile desteklenecek. Ayrıca bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler de hibe desteğinden yararlandırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, proje bütçesine oranla 100 bin TL’ye kadar hibe verilebilecek. Hibe desteğinin üst limiti 100 bin lira olacak.Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanacak

Hibe desteğinden:

1-Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu olmayan kişiler bu Karar kapsamındaki desteklemeden yararlanamayacak.

2- Hak sahipleri, bu Karar kapsamında verilecek hibe desteklerinden sadece bir kez yararlanabilecek.

3- Hayvansal üretim, bitkisel üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı’nın diğer hibe programlarından yararlanan veya hak sahipliğine aday kişiler, bu Karar ile düzenlenen desteklemeden yararlanamayacak. (DÜNYA)SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sıfır Atık Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. “Sıfır Atık Yönetim Sistemi”nin oluşturulmasına yönelik uygulama takvimi belirlendi.

Yönetmeliğin amacı, “hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esasların belirlenmesi” olarak açıklandı.

Düzenlemeyle 1 Haziran 2020 itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının, 31 Aralık 2020 itibarıyla da nüfusu 250 binin üzerindeki büyükşehir ilçe belediyelerinin Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçişinin tamamlanması zorunluluğu getirildi.  Böylece bu tarihten itibaren 37 milyon kişinin sıfır atık yönetim sisteminden faydalanması öngörülüyor.

Yönetmelikle organize sanayi bölgeleri, havalimanları, AVM’ler, yurtlar, 100 yatak ve üzeri kapasiteli sağlık kuruluşları, akaryakıt istasyonlarına Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçişi 31 Aralık 2020’ye kadar tamamlama şartı da getirildi. Bundan daha küçük yerler için ise geçiş süresi 31 Aralık 2022’ye kadar. (CNN TÜRK)


TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de değişikliğe gidildi.

Buna göre tebliğin, bankaların, depo hesapları karşılığı altın, gümüş, platin ile satın aldıkları altın, gümüş veya platinin teslimi veya karşılığının Türkiye’de yerleşik müşteriye Türk lirası, yurt dışında yerleşik müşteriye ise Türk lirası veya Döviz olarak ödenmesi suretiyle, Türkiye’de veya yurt dışında yerleşik kişilere tutarı en az 5 milyon dolar ve ortalama vadesi bir yılın üzerinde olmak üzere altın, gümüş veya platin kredisi kullandırabilmesine ilişkin hükmü yürürlükten kaldırıldı.


TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN

Resmi Gazetenin 15 Temmuz 2019 tarihli sayısında yayımlanan kanun ile birlikte “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı”nın kurulması kararlaştırıldı ve kuruluş usul ve esasları belirlendi.

Kanunda amaç; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak olarak düzenleniyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olacak, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi tutulacak. Ajans bünyesinde sadece bakanlık ve KİT personelleri değil özel turizm işletme kuruluşlarının temsilcileri de yer alacak.

Ajansın gelirleri;

a) Genel bütçeden aktarılan tutarlar,

b) 6 ncı maddeye göre alınacak turizm payları,

c) Her türlü bağış ve yardımlar,

ç) Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

d) Diğer gelirler,

olarak gösterildi.

Gelir kalemi olarak gösterilen turizm payı oranları ise şu şekilde belirtildi:

  1. Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,
  2. Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,
  3. Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,
  4. Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,
  5. Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,
  6. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki.

Ajans, denetimini bağımsız denetim kuruluşlarına yaptıracak ve bu kuruluşlarca hazırlanacak rapor Sayıştay’a gönderilecek.


KAYNAKÇA: