Resmî Gazete Derlemeleri

17 Haziran 2019 ile 24 Haziran 2019 Tarihleri Arasında T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete’de Yayımlanan Ve Ekonomi Haberi Niteliğindeki Hukuki Gelişmeler

  • KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ(II-13.1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-13.1.c)

Sermaye Piyasası Kurulu yukarıda belirtilen tebliğ ile değişiklik yapılan tebliğin 12. maddesinin ardına 12/A maddesinin eklenmesi kararlaştırıldı. Eklenen 12/A maddesiyle birlikte, yabancı merkezi saklama kuruluşlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nezdindeki işlemler ile diğer yasal yükümlülükleri Türkiye’de yürütmek üzere genel saklama yetkisi bulunan bir banka ile hizmet sözleşmesi imzalaması zorunlu hale getirildi. Bu durumun sonucunda yabancı merkezi saklama kuruluşu ve hizmet aldığı MKK üyesi banka yapılacak işlemlerden MKK’ya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. Ayrıca yabancı merkezi saklama kuruluşunun, bu hesaplarda tutulan ve hak sahiplerinin mülkiyetinde olan sermaye piyasası araçları üzerinde, hak sahipleri ad ve hesabına tasarruf etme ve tüm hakları doğrudan kullanma konusunda tam yetkili temsilci olduğu kabul edilecektir.

  • İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ TAKAS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

22.06.2019 tarihli ve 30809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bu yönetmelikle, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasına ek olarak (i) bendi eklenmiştir.

Eklenen bu (i) bendi ile; G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ve euro tahvilleri işlem teminatı olarak kabul edilebilecek değerler arasına eklenmiştir.

G7 Ülkeleri: Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri

  • İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka yönetmelikle, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

Bu bentler ile; merkezi karşı taraf işlemlerine taraf olacak MKT üyeleri, elektronik ürün senedi* ve G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile Euro tahvilleri Takasbank’a teminat olarak sunabileceklerdir.

DİPNOTLAR:

*Elektronik Ürün Senedi: Elektronik Ürün Senedi (ELÜS), tarımsal ürünlerin lisanslı depoya tesliminde, lisanslı depo işletmesince oluşturulan ve ilgili lisanslı deponun bağlı bulunduğu ticaret borsasında alım satım yapılabilen bir varant üründür.

KAYNAK: