John Calvin ve Kalvinizm

Martin Luther’in fikirlerini benimsediği için Paristen ayrılmak zorunda kalan reformcu din adamı Jean Calvin’in (1509-1563) din anlayışı ile inanç çizgisi çerçevesinde ortaya çıkan ve Protestanlığın ikinci ekolü olan Kalvinizm, Hristiyanlığın başlangıçtaki haline, özüne dönmesi gerektiğini savunur.

Kalvin 1532’de Papa’nın egemenliğini reddetti ve bazı dinsel uygulamaları yanlış bularak Katoliklik’ten ayrıldı. 1537’de yayınladığı “İnanç Bildirgesi”yle Papa’dan yana olanlarla İncil’den yana olanları ayırmayı amaçladı. Ona göre tek inanç kaynağı Kitab-ı Mukaddes olmalıdır. Toplumsal kurumlar da gelenekçi din anlayışına göre değil, Hristiyanlığın en baştaki özüne göre kurulmalıdır. Bu yüzden dinde reform yapılmalıdır.

Onun ilkelerine göre insan yaşamında dürüstlük ve çalışkanlık ilk sırada yer almalıdır. Çalışkan, dürüst ve dünya nimetlerinden uzak duran ve ibadet eden rahipler kurtulmuş olanlar arasındadır. Lüks yaşam, süs eşyalarının kullanımı sarhoşluk ve tembellik günahtır.

“Özgürlük Öğretileri” olarak bilinen ve beş temel öğretiden oluşan temel görüşleri 1618-1619 Dortrecht Sinodunda Hollanda kilisesi tarafından, Calvin’in eserleri ve vaazları temel alınarak oluşturulmuştur.

Calvin, Fransa’dan ayrıldıktan sonra çok yer değiştirmek zorunda kalmış, 1541 yılından daha önce ayrılmak zorunda kaldığı Cenevre’ye geri dönerek katı bir teokratik yönetim kurmuş, bu yönetimin başındayken ölmüştür.


Kaynakça:

Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu(syf:8), BilgeSu yayıncılık